Informació

PREINSCRIPCIONS 2013-2014

Us informem que les preinscripcions per al proper curs 2013-14 es faran del 6 al 17 del Maig a l'Escola d'Adults Municipal.

Calendari

Educació infantil (0-3 anys)
- Presentació de les sol·licituds del 6 al 17 de maig de 2013

- Publicació de les llistes amb el barem 27 de maig de 2013 
- Reclamacions a les llistes del barem 28, 29 i 30 de maig de 2013
- Resolució de les reclamacions 4 de juny de 2013
- Publicació de les llistes d’admesos 5 de juny de 2013

- Període de matriculació del 10 al 14 de juny de 2013
- Sorteig 28 de maig de 2013 a les 14 h al CME


On es fa?  
Centre Municipal d’Educació (CME)
c. Sant Sebastià, 91
Tel. 972 84 23 65
A/e: cme@scf.cat


Horaris
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dilluns, dimarts i dimecres de 15 a 17 h
 

Documentació
Documentació general que cal presentar obligatòriament:

- La sol·licitud de preinscripció, que us facilitarà la tècnica d’educació de l’ajuntament. La podeu recollir a l’oficina del Centre Municipal d’Educació situat al carrer Sant Sebastià, 91. Cal presentar una única sol·licitud.
- Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a l’estat civil.
- Fotocòpies del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat del pare i la mare o el tutor o la tutora que faci la sol·licitud.
Quan l’alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació. En tots els casos que es demana original i còpia, l’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se’n presenta. 

- Carnet de vacunacions o certificat equivalent.
- Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS)


Documentació específica que, d’acord al barem, es pot presentar:

- Si l’adreça del DNI o NIE no coincideix amb el domicili actual: certificat de convivència de l’alumne/a on ha constar que conviu amb la persona sol.licitant, pare, mare o tutor.
- Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
- Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball, si és aquest el que s’al·lega. Certificat del’empresa.
- Documentació acreditativa de l’existència de germans al centre, si s’al·lega.
- Acreditació de discapacitació expedida pel CDIAP-BE, i/o per ICASS o per organisme similar, si s’al·lega discapacitat de l’alumne o alumna, del pare, mare, tutor o tutora o germans.
- Carnet de família nombrosa o família monoparental vigent, si s’al.lega aquesta condició.
- Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s'especifiqui de quina malaltia es tracta.

Barem
Es donarà prioritat a les famílies amb domicili a Santa Coloma de Farners. Es valoraran primer les
sol.licituds que acreditin domicili a Santa Coloma de Farners. Un cop resoltes aquestes sol·licituds i si
queden places vacants es valoraran les sol.licituds que acreditin domicili en un altre municipi.

Per a famílies domiciliades a Santa Coloma de Farners.
Criteris de prioritat:
- Si hi ha germans escolaritzats al centre. 40 punts
- Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció. 10 punts
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans o pares. 10 punts
 Criteris específics:
- Família nombrosa o monoparental. 15 punts
- Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 10 punts

Per a les famílies no domiciliades a Santa Coloma de Farners.
Criteris de prioritat:
- Si hi ha germans escolaritzats al centre. 40 punts
- Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora acrediti l’adreça del treball al municipi. 15 punts
- Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció. 10 punts
- Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, germans o pares. 10 punts
Criteris específics:
- Família nombrosa o monoparental. 15 punts
- Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 10 punts


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada